Thaharah

Category: Berita
Published: Friday, 13 May 2016
Written by Super User

Mushalla Kampus Timur, (13/5), Thaharah artinya bersuci. taharah menurut syara' ialah suci dari hadats dan najis, suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat dan pakaian.

thaharah dibagi menjadi 2 bagian

pertama: thaharah ma'nawiyah/qalbu (hati) yaitu bersuci dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan beramal shaleh. thaharah ini lebih penting dari thaharah badan, karenan thaharah badan tidak mungkin akan terlaksana apabila terdapat syirik.

kedua thaharah Hissiyah/ thaharah badan yaitu mensuci diri dari hadats dan najis. Allah mesyariatkan thaharah ini dengan wudhu' dan mandi atau pengganti yang lain yaitu Tayamum.